Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Nasz projekt

PROJEKT 2017 – 2019

Od lutego 2017 roku w naszej szkole realizowany będzie projekt pt:”Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 960 700,80 zł.

W Szkole Podstawowej w Mszanie od lutego 2017 roku realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wniosek o dofinansowanie w ramach, którego realizowane są zajęcia jest odpowiedzią na konkurs w ramach poddziałania 11.1.4w obszarze poprawy efektywności kształcenia ogólnego z naciskiem na gminy wiejskie. Projekt ma na celu wsparcie działań edukacyjnych szkoły dzięki realizacji zajęć dydaktyczno– wyrównawczych dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla wszystkich uczniów zarówno indywidualne jak i grupowe, zajęcia oparte na metodzie eksperymentu oraz wsparcie uczniów młodych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Chcąc realizować zajęcia na jak najwyższym poziomie edukacyjnym w taki sposób, aby uczniowie z przyjemnością czerpali wiedzę i korzystali z zajęć dodatkowych, szkoła została wyposażona w nowoczesne narzędzia dydaktyczne związane min. z Technologią Informacyjno – Komunikacyjną. Dodatkowe wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz w szereg różnorodnych pomocy dydaktycznych pozwala na prowadzenie zajęć w ciekawy sposób zachęcający uczniów do korzystania z dodatkowego wsparcia. Ponadto zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwalają na wykorzystanie nowoczesnych metod i technik nauczania, co dodatkowo podnosi wartość prowadzonych zajęć. Między innymi w ramach projektu zakupiono 11 laptopów, 7 tablic interaktywnych, urządzenie wielofunkcyjne, 3 radioodtwarzacze, 6 dyktafonów, 10 kompletów słuchawek, głośniki, 2 aparaty cyfrowe oraz 2 kamery cyfrowe. Zakup różnorodnych pomocy dydaktycznych min. takich jak: programy komputerowe, książki, zestawy gier edukacyjnych, pomoce do zajęć opartych na eksperymencie, podest sceniczny, mikroskopy terenowe itd. pozwalana prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i zachęcający dla ucznia. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zapewnia osiąganiebardzo dobrych wyników nauczania oraz łatwiejsze przyswajanie wiedzy przez uczniów. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, którzy są etatowo zatrudniani w szkole, co jest dodatkowym atutem, ponieważ dobrze znają uczniów i ich potrzeby. Na dzień 28.06.2017 wsparciem w ramach projektów zostało objętych już 301 uczniów oraz 20 rodziców. W kolejnym semestrze liczba ta wzrośnie o uczniów klas I.

W tym roku szkolnym odbywały się następujące zajęcia dydaktyczne w ramach projektu:

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zmniejszające dysproporcjeedukacyjne uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z j. angielskiego, z matematyki, logopedyczne, z zakresu komunikacji w grupie – zrealizowano łącznie 195 godzin zajęć w tym semestrze;
  • Zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia uczniów SzkołyPodstawowej i Gimnazjum obejmującezajęcia: English Drama Club, Matematyka na co dzień, Przedsiębiorczość, Śladami form ochrony przyrody najbliższego regionu – zrealizowano łącznie 180 godzin zajęć w tym semestrze;
  • Szkolny ośrodek karier – punkt poradnictwa edukacyjnozawodowegodla uczniów- zrealizowano godziny w ramach etatu doradcy zawodowego – doradztwo indywidualne oraz zajęcia grupowe dla 18 oddziałów;
  • Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu dla uczniów SzkołyPodstawowej i Gimnazjum Z przyrodą za pan brat, Z matematyką za pan brat- zrealizowano łącznie 120 godzin zajęć w tym semestrze;
  • Program wsparcia ucznia młodszego oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Sparkling Stars Club, Gry i zabawy integracyjne z elementami rozwoju kompetencji społecznych, Uśmiech malucha od ucha do ucha, Zajęcia logopedyczno-pedagogiczne, Zajęcia dla dyslektyków, Warsztaty w zakresie motywacji i wsparcia UCZ w procesie nauki dla rodziców – zrealizowano łącznie 135 godzin zajęć w tym semestrze oraz 1 warsztat dla rodziców.

W kolejnym semestrze planowana jest kontynuacja wszystkich w/w zajęć z wykorzystaniem zakupionego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych. W miesiącu wrześniu prowadzona będzie rekrutacja uczniów na zajęcia w kolejnym semestrze. W projekcie zaplanowany jest szereg wycieczek i wyjazdów edukacyjnych dla uczniów, które dodatkowo motywują do udziału w zajęciach dodatkowych. Wyjazdy edukacyjne są dla uczniów niezwykle ciekawym elementem w procesie edukacyjnym, ponieważ pozwalają w sposób empiryczny zdobywać wiedzę. Wszystkie wyjazdy zaplanowane są 2 razy w ramach całego projektu.

Łączna wartość projektu to 960 700,80 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 816 595,68 zł, natomiast z Budżetu Państwa 48 035,04zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i wynosi 96 070,08zł (sale lekcyjne). W okresie od 01.02.2017 r. do 17.07.2017 r. wydatkowano kwotę 293 824,91 zł, w tym m.in. na:

  • wynagrodzenia i pochodne 80 220,12 zł
  • materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu 1 202,29 zł
  • pomoce dydaktyczne (w tym komputery i tablice interaktywne 73 357,17 zł) 187 268,47 zł
  • warsztat dla rodziców 500,00 zł
  • wkład własny niepieniężny 22 654,08 zł
Skip to content