Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Regulamin

Regulamin

Regulamin Szkoły Podstawowej w Mszanie

 1. Dzień Patrona obchodzić będzie cała społeczność szkolna. Dzień ten jest wolny od nauki, obejmować będzie imprezy i zabawy ale nie zwalnia uczniów z obecności w tym dniu.
 2. Ważne uroczystości szkolne, państwowe i środowiskowe szkoła będzie reprezentować sztandarem.
 3. Dzień Wiosny ustalony jest jako dzień samorządności uczniów naszej szkoły.
 4. Ściśle należy stosować się do regulaminu boiska, sali gimnastycznej oraz regulaminów pomieszczeń klasowych.
 5. Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu szkolnego podczas zajęć lekcyjnych, a poza lekcjami tylko w zorganizowanych grupach.
 6. Każdy uczeń zobowiązany jest do utrzymania porządku wokół szkoły, dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.
 7. Każda klasa odpowiada za estetykę, dekorację, ład i porządek w salach, które ma przeznaczone.
 8. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne. Samowolne opuszczenie szkoły trakcie imprez jest niedozwolone.
 9. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy o nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości.
 10. Na teren szkoły zabrania się wnoszenia środków zagrażający życiu i zdrowiu.
 11. Każdy uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu.
 12. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży. Zabrania się uczniom przesiadywania w szatni podczas przerw.
 13. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw oraz zajęć.
 14. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do 3 tygodni, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.
 15. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie uroczystości szkolnych, podczas grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji.
 16. Ucznia obowiązuje umiar w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii, pamiętając, ze szkoła jest miejscem pracy.
 17. Na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy).
 18. Uczniowie mogą korzystać z obiadów zniżkowych i bezpłatnych w zależności od sytuacji materialnej.
 19. Uczniowie zobowiązani są do wychodzenia podczas przerw na boisko szkolne w dni pogodne, zaś w inne do kulturalnego przebywania na korytarzach. Zabrania się biegania i urządzania zabaw zagrażających zdrowiu i życiu innych. Uczeń ma prawo do dni wolnych od zajęć dydaktycznych (sobota, niedziela).
 20. Uczeń ma prawo do sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny.
 21. Każdy uczeń powinien być oceniany systematycznie.
 22. Uczeń ma prawo znać kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 23. Uczeń w ciągu tygodnia może pisać nie więcej niż trzy prace klasowe przeprowadzone w różnych dniach.
 24. Na koniec półrocza i roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów ustnych i pisemnych umożliwiających podniesienie proponowanej przez nauczyciela oceny.
 25. Uczeń jest powiadamiany o sprawdzianie pisemnym na tydzień przed sprawdzianem.
 26. Krótkie kartkówki (z trzech ostatnich lekcji) nie muszą być wcześniej zapowiadane.
 27. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (co najmniej 5 dni w ciągłej nieobecności).
 28. Po zakończeniu klasyfikacji w I półroczu ( przed feriami zimowymi) nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen na nowe półrocze.
Skip to content