Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Organy Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie

Dyrektor
mgr Dorota Pukowiec. Powołana przez organ prowadzący,  nauczycielka nauczania zintegrowanego. Jest kierownikiem zakładu pracy dla  zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1.Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą.
2.Organizuje całość pracy dydaktycznej.
3.Sprawuje nadzór pedagogiczny.
4.Dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
5.Wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów – m.in. wydaje decyzje administracyjne.
Rada Pedagogiczna
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1.Zatwierdzenie planów pracy szkoły.
2.Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
3.Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
4.Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5.Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
Rada Rodziców
Skład:  Magdalena Rozy– przewodnicząca
             Joanna Paszylka – zastępca
             Sylwia Kożuch – sekretarz
             Barbara Pawłowska – skarbnik

Samorząd Uczniowski
Skład: Magdalena Komarek – przewodnicząca
Julia Rduch – zastępca
Karolina Grabiec – skarbnik
Pawel Mrozek – sekretarz
            

Wszystkie wymienione organy szkoły działają w oparciu o regulaminy.

Skip to content