Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja dostępności strony internetowej

Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-21
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1,
Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.1,
Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie www: filmów, zdjęć.

UDOGODNIENIA

Dedykowany kontrast dla dostępności,
Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
Możliwość przejścia do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony.
Strona internetowa skaluje się do szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,
Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
Możliwość zmiany wielkości czcionki,
Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 06.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Gałaszek gim-mszana@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48324720201. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie
Szkoła posiada pięć wejść: trzy wejścia w budynku A i dwa wejścia w budynku B . Cztery wejścia nie umożliwiają dostania się do budynku wprost z poziomu terenu/ brak pochylni/. Osoby niepełnosprawne ruchowo do budynku mogą jedynie dostać się wejściem od strony parkingu. Dalsze poruszanie się po budynku jest niemożliwe.

Budynek nie jest wyposażony w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z  poruszaniem się.

Możliwość obsługi klienta znajduje się w budynku A na parterze /wejście główne/. Jest ono dostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy pokonać schody oraz drzwi wejściowe – otwieranie ręczne.

W budynkach nie ma windy a toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko w budynku B na parterze.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

Cały budynek posiada tablice informacyjne oraz oznakowanie kierunku wyjścia z budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i  psem przewodnikiem.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować szkołę przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI
POTRZEBAMI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KAZIMIERZA W MSZANIE

AUDYT DO PLANU DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego. Stan w dniu 01.01.2021 r.

Komunikat w sprawie koordynatora wspomagającego do spraw dostępności

W celu zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach w Szkole Podstawowej  im. św. Kazimierza w Mszanie zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.zm. ), funkcje koordynatora wspomagającego do spraw dostępności pełni Pani Justyna Jarząbek – samodzielny referent w Szkole Podstawowej w Mszanie

Dane kontaktowe:

  • e-mail: gim-mszana@wp.pl
  • telefon: (32) 4720201;
  • adres: Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza , 44-325 Mszana ul. Sportowa 3

Audyt do planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie

Deklaracja dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

 

Skip to content